Weryfikacja lokalizacji drzewostanów HCFV

Nadleśnictwo Podanin zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów HCFV.

W związku ze stwierdzeniem podczas przeprowadzonego w dniach 18 – 20.12.2017 r. wznawiającego audytu gospodarki leśnej w systemie FSC niezgodności polegającej na niewłaściwym zakwalifikowaniu drzewostanów HCVF (High Conservation Value Forests) do kategorii 3.1 (Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej) oraz 3.2 (Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej), Nadleśnictwo Podanin zweryfikowało zapisaną w obowiązującym planie urządzania lasu listę drzewostanów zakwalifikowanych do tych kategorii.

Wyznaczenie drzewostanów dokonano na podstawie Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce – lipiec 2006 r.

Kategoria HCVF

Kryteria wyznaczania

3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

Buczyny storczykowe, świetliste dąbrowy, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne w dobrym lub doskonałym  stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

3.2  Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

 

Grądy, buczyny, łęgi w dobrym lub doskonałym stanie ochrony (o reprezentatywności A lub B)

 

Lista wydzieleń zaliczonych do kategorii 3.2 (po przeprowadzonej weryfikacji na terenie nadleśnictwa nie występują lasy HCVF zaliczone do kategorii 3.1) oraz mapa znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa (http://www.podanin.pila.lasy.gov.pl/) w zakładce: Nasza praca / Ochrona przyrody / Lasy HCVF