Lasy Nadleśnictwa Lasy Nadleśnictwa

 Według regionalizacji przyrodniczo–leśnej lasy Nadleśnictwa Podanin leżą w Krainie III - Wielkopolsko-Pomorskiej:

4 - Dzielnicy Kotliny Gorzowskiej,

· mezoregionie  - Puszczy Noteckiej (niewielkie fragmenty zachodniej części Nadleśnictwa);

7 - Dzielnicy Wielkopolsko-Kujawskiej,

· mezoregionie  - Doliny Środkowej Noteci (pas północnej części Nadleśnictwa), mezoregionie  - Pojezierza Wielkopolskiego (większość Nadleśnictwa).

Grunty Nadleśnictwa Podanin w odniesieniu do ogólnej sieci geograficznej położone są pomiędzy: 52o59'053" a 53o02'50" szerokości geograficznej północnej oraz  17o00'12" a 17o19'07"   długości geograficznej wschodniej.

Lesistość w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Podanin wynosi 30,1%.

Grunty leśne Nadleśnictwa Podanin składają się z 74 kompleksów. W strukturze powierzchniowej zdecydowanie wyróżniają się 2 główne kompleksy o powierzchni powyżej

2000 ha. Kompleksy te zajmują 14893,68 ha, czyli 83,8% powierzchni gruntów leśnych Nadleśnictwa. Średni wiek drzewostanów Nadleśnictwa Podanin wynosi 59 lat, przeciętna zasobność 288m3/ha, przeciętny przyrost kształtuje się na poziomie 4,9 m3/ha.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrosły w Nadleśnictwie odpowiednio: średni wiek – o 4 lata, przeciętna zasobność – o 53 m3/ha oraz przeciętny przyrost – o 0,66 m3/ha.

Największy udział w uformowaniu terenu miało ostatnie zlodowacenie. Najwyższy punktem jest Gontyniec (192 m n.p.m.) uznany za najwyższe wzniesienie Wielkopolski. Różnice wysokości pomiędzy najwyższym miejscem, a najniższym są bardzo duże, wynoszą 128,0 m.

Pod względem geomorfologicznym Nadleśnictwo Podanin położone jest na terenie dwóch obszarów. Północna część obrębu Margonin, biegnąca wzdłuż Noteci dotyka środkowego odcinka pradoliny tej rzeki. Pozostała zdecydowanie większa część Nadleśnictwa Podanin należy do mezoregionu Pojezierza Chodzieskiego stanowiącego fragment Pojezierza Wielkopolskiego.

Cały obszar Nadleśnictwa położony jest w dorzeczu rzeki Odry na terenie zlewni rzek: Warty i Noteci. Przez lasy Nadleśnictwa przechodzi wododział dzielący obie rzeki. Poza głównymi ciekami:  Dymicą, Flintą, Margoninką, Strugą Młyńską, Młynówką Borowską, Bolemką oraz Kcyninką występuje wiele cieków niższego rzędu i rowów melioracyjnych.

W zasięgu Nadleśnictwa występuje 29 jezior o łącznej powierzchni ok. 615 ha   w tym w stanie posiadania Nadleśnictwa Podanin jest 6 jezior, których łączna   powierzchnia wynosi 19,15 ha. Występują też inne mniejsze zbiorniki wodne, liczne bagna i torfowiska.  Jednak decydujące znaczenie dla rozwoju drzewostanów mają wody opadowe.

Większość obszaru Nadleśnictwa Podanin posiada wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i rekreacyjno-wypoczynkowe. Duże i ogólnie dostępne kompleksy leśne są znakomitą bazą dla amatorów czynnego wypoczynku na łonie przyrody, a obszary porośnięte płatami czernicy i brusznicy oraz dobre urodzaje grzybów powodują, że lasy te są często odwiedzane przez ludność miejscową i przyjezdną

Na gruntach Nadleśnictwa i w jego zasięgu terytorialnym występują 4 rodzaje chronionych obiektów przestrzennych i punktowych, powołanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Są to:             

 -   obszar chronionego krajobrazu: „Dolina Noteci";

 - obszary Natura 2000: PLB300001 (OSO) „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego", PLH300004 (SOO) „Dolina Noteci";

 -   ochrona gatunkowa - strefy ochrony gatunkowej;

 -   pomniki przyrody.

Największym atutem regionu jest przyroda, ciekawa rzeźba terenu, duży udział lasów i czyste powietrze.