O nadleśnictwie

Cała powierzchnia lasów Nadleśnictwa Podanin administrowana jest przez 11 leśnictw, w tym na Obrębie Margonin przez: Smogulec, Jaktorówko, Lipiny, Piłka, Margonin i Klotyldzin, a na Obrębie Podanin: Oleśniczkę, Karczewnik, Strzelecki Gaj, Budzyń i Drążki.

Hodowla lasu

Wyhodowanie trwałych, zdrowych drzewostanów, przy osiągnieciu maksymalnej zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, zapewnienie produkcji drewna na zasadzie reprodukcji rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu to główne cele hodowli lasu. Zadania te brane są pod uwagę w określaniu wskazań gospodarczych dla Nadleśnictwa.

Ochrona lasu

Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Podanin można ocenić jako dobry. Sprzyja temu stosunkowo wysoka żyzność siedlisk i dość duże zróżnicowanie drzewostanów. W ostatnich latach w Nadleśnictwie nie odnotowano większych zagrożeń ze strony szkodników pierwotnych.

Urządzanie lasu

Podstawą działalności gospodarczej od roku 2012 - jest dziesięcioletni PLAN URZĄDZENIA LASU Nadleśnictwa Podanin, sporządzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Poznaniu oraz zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Realizacji tam zawartych zadań służą coroczne plany gospodarcze dla wszystkich leśnictw.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Polsce prowadzona jest na zasadach określonych przez ustawę Prawo Łowieckie z 1995 roku. Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu tej ustawy to ochrona zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z regułami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej

Ochrona przyrody

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W ramach Porozumień zawieranych ze Starostą Chodzieskim, Nadleśnictwo Podanin sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa od dnia 26 maja 1999 r.