Wydarzenia Wydarzenia

Ochrona gatunkowa

W celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być ustalane strefy ochrony.

Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. określa gatunki dziko występujących zwierząt, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Podanin aktualnie zatwierdzone są 3 strefy, obejmujące ochronę miejsca lęgowe ptaków. Podstawą prawną wyznaczenia granic stref były:

•   dla bielika (leśnictwo Smogulec): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.04.2012 r, (znak sprawy WPN-II.6442.19.2012.EH),

•   dla bielika (leśnictwo Smogulec): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.04.2012 r, (znak sprawy WPN-II.6442.20.2012.EH),

•   dla bielika (leśnictwo Karczewnik): Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 02.04.2012 r, (znak sprawy WPN-II.6442.22.2012.EH).

Lp.

Gatunek chroniony

Lokalizacja:

Gmina

Obręb

leśnictwo

Strefa ochrony całorocznej

Strefa ochrony okresowej

Rok utworzenia

Uwagi

[ha]

1

Bielik

Gołańcz

Margonin

Smogulec

24,99

25,29

2001

 

2

Bielik

Gołańcz

Margonin

Smogulec

12,66

14,13

2001

 

3

Bielik

Chodzież

Podanin

Karczewnik

21,02

13,46

2009

 

 

 

 

 

Zestawienie gatunków podlegających ochronie gatunkowej i gatunków rzadkich na gruntach Nadleśnictwa Podanin

Grupa organizmów

Gatunki objęte ochroną ścisłą

Gatunki objęte ochroną częściową

Gatunki rzadkie

Razem

W tym:

Gatunki wymienione
w załącznikach Dyrektyw EU*

Gatunki ujęte
w CzKGZ

IUCN

Liczba gatunków zlokalizowanych na gruntach Nadleśnictwa

Porosty

1

-

-

1

-

-

Widłaki

-

-

-

-

-

-

Mszaki

-

-

-

-

-

-

Rośliny naczyniowe

5

8

4

17

-

-

Bezkręgowce

3

-

-

3

3

2

Płazy

8

-

-

8

2

8

Gady

5

-

-

5

-

4

Ptaki

39

1

-

40

29

40

Ssaki

-

2

-

2

2

2

*Gatunki z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej