Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów i najem nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami gospodarczymi pozostających w zarządzie Lasów Państwowych

Podanin, 27 września 2017 r.

SA.2217.108.2017.MK2

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 f., poz. 788), oraz Zarządzenia Nr 15/17 Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin z dnia 23 marca 2017 r.; Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów i najem nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami gospodarczymi pozostających w zarządzie Lasów Państwowych.

 1. Przetarg obejmuje grunty i budynki wskazane w Tabelach 1 - 3 do niniejszego ogłoszenia. Cel dzierżawy i najmu, minimalna cena oraz postąpienie dla każdego z przedmiotu przetargu zostało określone przy Tabelach 1 - 3 do niniejszego ogłoszenia,
 2. Lokalizację obiektów została przedstawiona na mapach stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Grunty i budynki przeznaczone do dzierżawy lub najmu, można oglądać, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Leśniczym Leśnictwa na terenie, którego znajduje się przedmiot przetargu. Telefony kontaktowe Leśniczych znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Podani (www.podanin.pila.lasy.gov.pl). zakładka „kontakt".
 4. Każdy z uczestników przetargu, przed przystąpieniem do licytacji, zobowiązany jest podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, wzorami umów i wynikających z nich praw i obowiązków, niezaleganiu z żadnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do Nadleśnictwa Podanin — stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Przetarg odbędzie się 12 października 2017 r., o godzinie 9.00, w sali narad Nadleśnictwa Podanin, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które mają uregulowane zobowiązania wobec Nadleśnictwa Podanin.
 7. W przetargu nie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nieterminowo regulowały wobec Nadleśnictwa Podanin swoje zobowiązania finansowe dotyczące dzierżaw i najmów.
 8. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości odpowiednim-dokumentem.
 9. W przetargu może uczestniczyć osoba reprezentująca oferenta, która musi zostać wskazana przez niego w pisemnym oświadczeniu.
 10. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy stawienie się jednego oferenta.
 11. Po wywołaniu przetargu prowadzący podaje do wiadomości:

 

 • przedmiot przetargu,
 • cenę wywoławczą netto,
 • zmian w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jeżeli takie zaszły po wydaniu ogłoszenia o przetargu oraz związane z tym zmiany warunków przetargu.
 1. Cena wywoławcza, jest ceną roczną netto za dzierżawę lub najem.
 2. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu, jeżeli inny uczestnik zaoferował wyższą cenę.
 3. Prawo do dzierżawy lub najmu będzie miała ta osoba, która zaoferuje cenę najwyższą — jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferuje wyższej.
 4. Umowy dzierżawy lub najmu będą podpisane niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.
 5. Umowy zostaną zawarte na czas nieokreślony.
 6. Wzory umów stanowią Załącznik nr 3 w zależności od celu dzierżawy/najmu przedmiotu przetargu. Prawa i obowiązki przyszłych dzierżawców/najemców oraz czynsze i opłaty szczegółowo regulują zapisy w ww. wzorach umów.
 7. Wszystkie cenny podane w przetargu są cenami netto, do których zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 8. Kwota czynszu podlega corocznemu wzrostowi od początku roku kalendarzowego, w oparciu o roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym przez Prezesa GUS, na koniec poprzedniego roku kalendarzowego.
 9. Informacji o przetargu i przedmiotach dzierżawy udziela Sekretarz Nadleśnictwa - Pan Tomasz Pierzkała, pod nr telefonu 67-282 98 97.
 10. Treść ogłoszenia podano na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej nadleśnictwa pod adresem:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp pila/nadl podanin/zamówienia publiczne, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Podanin.

 

Nadleśnictwo Podanin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości lub części oraz zmiany warunków przetargu i ogłoszenia, bez podania przyczyny.

 

 

 
 
 

 

 

 


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych oraz wyposażenia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Podanin

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych oraz wyposażenia

Opis przedmiotu:

Przedmiotem sprzedaży są:

a)    zbędne środki trwałe oraz wyposażenie stanowiące majątek Nadleśnictwa Podanin (według załącznika nr 1)

Minimalna cena netto: w/g załącznika.

Postąpienie: w/g załącznika.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2016 r. o godz. 10.00 w sali narad Nadleśnictwa.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Podanin.

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od 8.00 do 14.00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Informacji udziela Sekretarz Nadleśnictwa - Tomasz Pierzkała

1.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.      Przetarg odbywa się w drodze licytacji publicznej.

3.      Po wywołaniu przetargu prowadzący podaje do wiadomości :

·         przedmiot przetargu widoczny na slajdzie;

·         cenę wywoławczą netto;

·         zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jeśli takie zaszły po ogłoszeniu przetargu oraz związanie z tym zmiany warunków przetargu.

4.      Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

5.      Licytacja zaczyna się od wywołania ceny przedmiotu sprzedaży przeznaczonego do zbycia.

6.      Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż, wartość minimalnego postąpienia jest określona oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży i uwidoczniona na slajdzie.

7.      Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu, jeżeli inny uczestnik zaoferował wyższą cenę.

8.      Własność przedmiotu sprzedaży przyznaje się temu, kto zaoferował cenę najwyższą – jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferował więcej.

9.      Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu licytacji publicznej.

10.  Nabywca, który zapłacił cenę nabycia powinien odebrać przedmiot przetargu w ciągu dwóch dni roboczych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru z Przewodniczącym  Komisji.

11.  Jeżeli nabywca nie wywiąże się z odbiorem przedmiotu w terminie, o którym mowa w ust. 10, może nastąpić odmowa wydania wylicytowanego przedmiotu.

12.  W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wydania wylicytowanego przedmiotu.

13.  Przedmiot przetargu zostanie wydany kupującemu po okazaniu dowodu wpłaty osobie wydającej przedmiot.

 

Nadleśnictwo Podanin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości oraz zmiany warunków przetargu i ogłoszenia bez podania przyczyny.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Podanin
 
OGŁASZA
 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych oraz
wyposażenia
 
Opis przedmiotu:
Przedmiotem sprzedaży są:
 
a) zbędne środki trwałe oraz wyposażenie stanowiące majątek Nadleśnictwa Podanin (według załącznika nr 1) Minimalna cena netto: w/g załącznika. Postąpienie: w/g załącznika.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2017 r. o godz. 9.00 w sali narad Nadleśnictwa.
 
Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Podanin. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Informacji udziela Sekretarz Nadleśnictwa - Tomasz Pierzkała
 
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
2. Przetarg odbywa się w drodze licytacji publicznej.
 
3. Po wywołaniu przetargu prowadzący podaje do wiadomości:
przedmiot przetargu widoczny na slajdzie;
cenę wywoławczą netto;
zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jeśli takie zaszły po ogłoszeniu przetargu oraz związanie z tym zmiany warunków przetargu.
 
4. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 
5. Licytacja zaczyna się od wywołania ceny przedmiotu sprzedaży przeznaczonego do zbycia.
 
6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż, wartość minimalnego postąpienia jest określona oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży i uwidoczniona na slajdzie.
 
7. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu, jeżeli inny uczestnik zaoferował wyższą cenę.
 
8. Własność przedmiotu sprzedaży przyznaje się temu, kto zaoferował cenę najwyższą - jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferował więcej.
 
9. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu licytacji publicznej.
 
10. Nabywca, który zapłacił cenę nabycia powinien odebrać przedmiot przetargu w ciągu dwóch dni roboczych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru z Przewodniczącym Komisji.
 
11. Jeżeli nabywca nie wywiąże się z odbiorem przedmiotu w terminie, o którym mowa w ust 10, może nastąpić odmowa wydania wylicytowanego przedmiotu.
 
12. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wydania wylicytowanego przedmiotu.
 
13. Przedmiot przetargu zostanie wydany kupującemu po okazaniu dowodu wpłaty osobie wydającej przedmiot.
 
Nadleśnictwo Podanin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości oraz zmiany warunków przetargu i ogłoszenia bez podania przyczyny.
 

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, leśnych, stawów oraz najem budynku gospodarczego

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE - LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, leśnych, stawów oraz najem
budynku gospodarczego
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. o godz. 9.00 w sali narad Nadleśnictwa Podanin. Więcej szczegółów dotyczących przetargu zawiera ogłoszenie przetargu wraz z załącznikami zamieszczone w "plikach do pobrania".
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu
 

 

 

 


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych oraz wyposażenia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Podanin

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych oraz wyposażenia

Opis przedmiotu:

Przedmiotem sprzedaży są:

a)    zbędne środki trwałe oraz wyposażenie stanowiące majątek Nadleśnictwa Podanin (według załącznika nr 1)

Minimalna cena netto: w/g załącznika.

Postąpienie: w/g załącznika.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.05.2016 r. o godz. 9.00 w sali narad Nadleśnictwa.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Podanin.

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od 8.00 do 14.00  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Informacji udziela Sekretarz Nadleśnictwa - Tomasz Pierzkała

1.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2.      Przetarg odbywa się w drodze licytacji publicznej.

3.      Po wywołaniu przetargu prowadzący podaje do wiadomości :

·         przedmiot przetargu widoczny na slajdzie;

·         cenę wywoławczą netto;

·         zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jeśli takie zaszły po ogłoszeniu przetargu oraz związanie z tym zmiany warunków przetargu.

4.      Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

5.      Licytacja zaczyna się od wywołania ceny przedmiotu sprzedaży przeznaczonego do zbycia.

6.      Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż, wartość minimalnego postąpienia jest określona oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży i uwidoczniona na slajdzie.

7.      Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu, jeżeli inny uczestnik zaoferował wyższą cenę.

8.      Własność przedmiotu sprzedaży przyznaje się temu, kto zaoferował cenę najwyższą – jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferował więcej.

9.      Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu licytacji publicznej.

10.  Nabywca, który zapłacił cenę nabycia powinien odebrać przedmiot przetargu w ciągu dwóch dni roboczych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru z Przewodniczącym  Komisji.

11.  Jeżeli nabywca nie wywiąże się z odbiorem przedmiotu w terminie, o którym mowa w ust. 10, może nastąpić odmowa wydania wylicytowanego przedmiotu.

12.  W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wydania wylicytowanego przedmiotu.

13.  Przedmiot przetargu zostanie wydany kupującemu po okazaniu dowodu wpłaty osobie wydającej przedmiot.

 

Nadleśnictwo Podanin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości oraz zmiany warunków przetargu i ogłoszenia bez podania przyczyny.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, stawów oraz najem budynku gospodarczego

Nadleśnictwo Podanin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych, stawów oraz najem budynku gospodarczego.
 
Szczegóły przetargu są dostępne w plikach do pobrania

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
o naborze na staż na rok 2015 / 2016

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, w oparciu o Zarządzenie nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 września 2012 roku w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Pile.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż, posiadający status absolwenta - to osoby, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia, spowodowanych obowiązkiem odbycia służby wojskowej, korzystaniem z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego oraz długotrwałą chorobą.

I. Wszyscy kandydaci ubiegający się o staż składają następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na staż ( w tym adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu i preferowane
  nadleśnictwo do odbycia stażu),
-  oświadczenie o nie odbywaniu stażu w Lasach Państwowych,
-  oświadczenie o składaniu dokumentów przyjęcia na staż tylko w RDLP w Pile,
- oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
  niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Ponadto absolwenci wyższych szkół ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
- kopię dyplomu ukończenia studiów lub  zaświadczenie o ich ukończeniu,
Absolwenci średnich szkół leśnych, ubiegający się o przyjęcie na staż składają:
-  kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
- kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

Absolwenci szkół wyższych innych niż leśne, ubiegający się o przyjęcie na staż:
będą przyjmowani zgodnie z potrzebami kadrowymi w jednostkach:
-z wykształceniem ekonomicznym : w Nadleśnictwie: Krzyż, Podanin, Potrzebowice, Wałcz, Wronki, Tuczno, Płytnica, Kalisz Pomorski, Durowo - lub administracyjnym, Płytnica - lub administracyjnym.
- z wykształceniem administracyjnym: Jastrowie, Wałcz,
Absolwenci składają dokumenty analogicznie jak w przypadku absolwentów wyższych szkół leśnych.

II. Na żądanie RDLP w Pile absolwent jest zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.

III. Dokumenty należy składać osobiście w Wydziale Organizacji i Kadr pokój nr 22 i 23 lub pocztą tradycyjną z dopiskiem „STAŻ" na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile; ul. Kalina 10, 64-920 Piła, w terminie do 18 września 2015 roku ( istotna data wpływu )

IV. Rozstrzygnięcie przyjęcia na staż nastąpi w dniach 1 - 2 października 2015 roku. Osoby przyjęte na staż otrzymają zawiadomienie na piśmie.

V. W  przypadku zgłoszenia się liczby absolwentów przekraczających limit, RDLP w Pile przeprowadzi dodatkowy egzamin kwalifikujący na staż. Informacja o ewentualnym egzaminie, jego forma oraz termin, zostanie umieszczona na stronie internetowej RDLP w Pile.

VI. Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacji i Kadr  RDLP w Pile tel. (67) 212-48-44 wew. 862.

Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Ryszard Standio

 

Piła, 5 sierpnia 2015 r.