Ogłoszenia Ogłoszenia

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Podanin
 
OGŁASZA
 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych oraz
wyposażenia
 
Opis przedmiotu:
Przedmiotem sprzedaży są:
 
a) zbędne środki trwałe oraz wyposażenie stanowiące majątek Nadleśnictwa Podanin (według załącznika nr 1) Minimalna cena netto: w/g załącznika. Postąpienie: w/g załącznika.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2017 r. o godz. 9.00 w sali narad Nadleśnictwa.
 
Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Podanin. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od 8.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Informacji udziela Sekretarz Nadleśnictwa - Tomasz Pierzkała
 
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 
2. Przetarg odbywa się w drodze licytacji publicznej.
 
3. Po wywołaniu przetargu prowadzący podaje do wiadomości:
przedmiot przetargu widoczny na slajdzie;
cenę wywoławczą netto;
zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, jeśli takie zaszły po ogłoszeniu przetargu oraz związanie z tym zmiany warunków przetargu.
 
4. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 
5. Licytacja zaczyna się od wywołania ceny przedmiotu sprzedaży przeznaczonego do zbycia.
 
6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż, wartość minimalnego postąpienia jest określona oddzielnie dla każdego przedmiotu sprzedaży i uwidoczniona na slajdzie.
 
7. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestników przetargu, jeżeli inny uczestnik zaoferował wyższą cenę.
 
8. Własność przedmiotu sprzedaży przyznaje się temu, kto zaoferował cenę najwyższą - jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie zaoferował więcej.
 
9. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu licytacji publicznej.
 
10. Nabywca, który zapłacił cenę nabycia powinien odebrać przedmiot przetargu w ciągu dwóch dni roboczych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejsca odbioru z Przewodniczącym Komisji.
 
11. Jeżeli nabywca nie wywiąże się z odbiorem przedmiotu w terminie, o którym mowa w ust 10, może nastąpić odmowa wydania wylicytowanego przedmiotu.
 
12. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wydania wylicytowanego przedmiotu.
 
13. Przedmiot przetargu zostanie wydany kupującemu po okazaniu dowodu wpłaty osobie wydającej przedmiot.
 
Nadleśnictwo Podanin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w całości oraz zmiany warunków przetargu i ogłoszenia bez podania przyczyny.