Wydawca treści Wydawca treści

projekty i fundusze

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2017R.

W 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2017 roku w konkursie wzięło udział 10 szkół i 465 uczniów, którzy zebrali niespełna 21 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin" . Celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin. W ramach zadania na terenie Nadleśnictwa Podanin postawiono 13 tablic dydaktycznych. Na 13 tablicach dydaktycznych (po jednej przy każdej leśniczówce) zostały zawarte informacje z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej. Całość uzupełniona jest przez mapę terenów leśnych z zaznaczonymi między innymi: drogami, miejscowościami, siedzibami leśnictw oraz miejscami o tradycyjnych (ludowych)nazwach.

„Budowa labiryntu wiedzy przyrodniczej do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin".

Cele realizacji przedsięwzięcia:

 • Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • Kształtowanie postawy przyjaciela lasu
 • Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej oraz poczucie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę przyrody
 • Nauka praktycznych działań z zakresu ochrony przyrody
 • Propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej: ochrony przyrody, gospodarki leśnej i różnorodności zbiorowisk roślinnych

Labirynt wiedzy przyrodniczej zlokalizowany został przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin na istniejącej ścieżce dydaktycznej obrazującej pracę leśnika (w załączeniu przykładowa wizualizacja). Są w nim zawarte informacje z zakresu ochrony przyrody i gospodarki leśnej oraz różnorodności zbiorowisk roślinnych i ich mieszkańców występujących na terenie naszego Nadleśnictwa. W sposób innowacyjny (przy pomocy zdjęcia panoramicznego) przedstawione zostały wiadomości o zróżnicowaniu form geomorfologicznych naszego regionu.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2016 R.

W 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki) na terenie Nadleśnictwa Podanin. Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2016 roku w konkursie wzięło udział 10 szkół i ponad 350 uczniów, którzy zebrali niespełna 40 ton kasztanów i żołędzi. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

„Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin". Celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin. W ramach zadania na terenie Nadleśnictwa Podanin postawiono 8 tablic dydaktycznych. Zamieszczone na nich treści informują o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru w lesie.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2015 R.

W 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie" – konkurs skierowany był do wszystkich szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Podanin. Dzieci i młodzież w okresie jesiennym zbierała kasztany i żołędzie. Zebrana w ten sposób karma została przeznaczona na zimowe dokarmianie zwierząt wolnożyjących (jelenie, danielem sarny, dziki). Nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników zostały sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2015 w konkursie wzięło udział 8 szkół i ponad 300 uczniów. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży oraz wzbogacenie realizowanego programu dydaktycznego w szkołach.

Rozbudowa infrastruktury do edukacji ekologicznej społeczeństwa w Nadleśnictwie Podanin" – celem przedsięwzięcia była rozbudowa infrastruktury Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Podanin poprzez doposażenie czterech punktów dydaktycznych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa. Zakres prac obejmował:

 • budowa ścieżki dydaktycznej (około 100mb dł. x 1,6 m szer. x 0,10 m gr.) przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin w starodrzewiu lipowym oraz wyposażenie jej w 4 tablice edukacyjne przedstawiające pracę leśnika w czterech porach roku oraz 1 tablicę mówiącą o projekcie,
 • ustawienie 5 tablic edukacyjnych przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin opisujących: martwe drewno, ptaki, typy budek lęgowych, zwierzęta, mrówki oraz 1 tablicy przedstawiającej mapę Nadleśnictwa z zaznaczonymi punktami dydaktycznymi oraz walorami przyrodniczymi,
 • ustawienie przy siedzibie Nadleśnictwa Podanin urządzenia edukacyjnego przedstawiającego tropy i sylwetki zwierząt, drewnianych ławek w formie „amfiteatru" oraz budowa miejsca na ognisko,
 • rozbudowa infrastruktury przy wiacie do edukacji ekologicznej w Leśnictwie Budzyń: ustawieniu 3 tablic edukacyjnych (ptaki, rośliny, zwierzęta) oraz stojaka na rowery;
 • rozbudowa infrastruktury przy wiacie do edukacji ekologicznej w Leśnictwie Piłka i Jaktorówko: ustawieniu kosza na śmieci (2 sztuki), stojaka na rowery
  (2 sztuki), budowie miejsca na ognisko (2 sztuki) oraz budowie zadaszenia na drewno (2 sztuki).

Powstała infrastruktura została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przebudowa przeciwpożarowej drogi leśnej nr 1 położonej w leśnictwach: Jaktorówko, Lipiny i Margonin" – w ramach realizacji zadania przebudowano 9,68 km drogi przeciwpożarowej o nawierzchni bitumicznej wraz z mijankami i zjazdami. Celem przedsięwzięcia było wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym jakimi są pożary lasów poprzez przebudowę drogi leśnej. Inwestycję dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 226 odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2014 R.

W 2014 roku na terenie Nadleśnictwa Podanin zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych:

„Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Studźce – Margonin” - w ramach realizacji projektu powstała utwardzona ścieżka pieszo-rowerowa o długości około 2 km i szerokości 1,6 m. Przy ścieżce zlokalizowano wiatę przystankową wyposażoną w niezbędna infrastrukturę oraz tablice edukacyjne. Celem realizacji zadania była: rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych naszego regionu. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

„Szlakiem ukrytych skarbów” – w ramach realizowanego projektu na terenie Nadleśnictwa Podanin wybudowane zostały 4 wiaty przystankowe w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Celem realizacji zadania była rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz promocja walorów przyrodniczych naszego regionu. Projekt zostanie sfinansowane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Noteci".

PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2012 R. – 2013 R.

W 2013 roku Nadleśnictwo Podanin zakończyło realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa dwóch wiat do edukacji leśnej społeczeństwa w leśnictwach: Jaktorówko i Piłka"  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej oraz promocja walorów turystyczno – rekreacyjnych regionu. W ramach projektu wybudowano dwie wiaty do edukacji leśnej społeczeństwa, wokół których usytuowano tablice edukacyjne. Korzystanie z obiektów jest bezpłatne.

FUNDUSZE ZREALIZOWANE W 2012 R. – 2013 R.

W 2013 roku Nadleśnictwo Podanin zakupiło samochód rozpoznawczo - ratowniczy lekki wraz z wyposażeniem. Pojazd ten jest integralną częścią punktu alarmowo – dyspozycyjnego działającego w Nadleśnictwie Podanin. Służy on do prewencyjnych patroli oraz do lokalizacji pożarów na terenach leśnych. Przedsięwzięcie było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.